Escola L'Era de Dalt

biblioteca moodle AMPA GEP

 

 

 

 

 

 

escola
participació blogs documents contactar
 

 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2020-2021

 

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

 

CONSULTA DE PLACES

 

 

TERMINIS DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ:

- Sol·licitud amb suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020

- Sol·licitud presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020.

 

 

 

Atenció telefònica al llarg de la setmana del 19 al 22 de maig

en horari de 9 a 13h al telèfon 93 887 0901

938870901

 

 

 

SOL·LICITUD AMB SUPORT INFORMÀTIC DEL 13 AL 22 DE MAIG:

 

Cal utilitzar de manera general la sol·licitud amb suport informàtic. S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha d'enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció juntament amb la documentació escanejada o fotografiada.

 

 

PASSOS A SEGUIR PER TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓ DE FORMA TELEMÀTICA:

 

1.  Omplir la sol.licitud a partir del següent formulari.

 

SOL·LICITUD

 

 

2.  Preparar la següent documentació (fotografiada o escanejada).

 

- Resguard de la sol.licitud que has obtingut en el pas nº 1

 

- El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

- El DNI del pare i mare o tutor/a o guardador/a de fet o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

Si l’adreça que s’al·lega a la sol·licitud no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’ha de portar el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on consti que conviu amb la persona sol·licitant.
Durant el termini de la matrícula, caldrà que el DNI estigui renovat amb la nova adreça.

 

- El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

 

- Targeta sanitària CATSALUT

 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

3.  Enviar tota la documentació a l'adreça de correu:  a8030421@xtec.cat amb l’assumpte PREINSCRIPCIÓ 20-21­_Nom i Cognoms de l’Alumne/a.

 

4.  Quan el centre rebi la informació i comprovi que tot és correcte us enviarà un correu de confirmació de la documentació rebuda.  

 

Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

 

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta (escanejada o fotografiada).

 

Sol·licitud presencialment amb cita prèvia, del 19 al 22 de maig:
De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre.


En aquest cas, s’ha de  demanar cita prèvia a l’escola utilitzant l'eina corporativa. (EN BREU POSAREM L’ENLLAÇ per sol·licitar cita prèvia).


En tot moment caldrà respectar de manera molt acurada les següents mesures d’higiene i seguretat:

 

- Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).

 

- Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar la sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf.

 

- Recordar la recomanació de portar mascareta i guants.

 

- No han d'acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA.

 

Si la sol·licitud és via telemàtica (per internet), enviament del correu electrònic a l’escola que heu triat com a primera opció, amb el resguard de la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

 

Si la sol·licitud és de manera presencial amb cita prèvia, la sol·licitud i  original de la documentació acreditativa.

 

CITA PREVIA

 

És la següent:

 

- El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

- El DNI del pare i mare, tutor/a o guardador/a de fet o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

Si l'adreça que s’al·lega a la sol·licitud no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’ha de portar el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on consti que conviu amb la persona sol·licitant.

 

Durant el termini de la matrícula, caldrà que el DNI estigui renovat amb la nova adreça.

 

- El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

 

- Targeta sanitària CATSALUT

 

- Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals o complementaris)

 

 http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

 

DADES A TENIR EN COMPTE.

 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). 

 

La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a través del següent l’enllaç:

 

 http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne del web del Departament d'Educació.

 

En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor de l'alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador per correu electrònic a la bústia electrònica oficial dels serveis territorials del Departament, enviant el DNI o document equivalent escanejat o fotografiat.

 

A la sol·licitud és obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

 

També cal marcar el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

Podreu accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s’ha especificat que farà la consulta a la web.

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/consulta-resultats/

 

 

Per a  més informació sobre el procés de preinscripció, podeu consulta als webs:

 

Estudiar a Catalunya

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/index.html

 

 

Departament d'Educació

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

 

 

Consorci d'Educació

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio

 

 

Calendari de Preinscripció

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/calendari/)

 

 

- Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020.

 

- Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020.

 

- Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020.

 

- Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020.

 

 

 

AVÍS

 

 

Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 

- Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020.

 

- Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020.

 

- Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020.

 

- Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h.

 

- Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020.

 

- Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 26 al 29 de juny de 2020.

 

- Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020.

 

- Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020.

 

 

MATRÍCULA


Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

Escola L’Era de Dalt C/ Andreu Molera nº 5 08551 Tona space space space space adobe flash realplayer youtube basicproject